Informace o zpracování osobních údajů návštěvnících webu

 

Kdo údaje zpracovává?

Správcem údajů je: společnost Ekopron Metal s.r.o. se sídlem Okrouhlá Radouň č.p. 92, 378 42 Nová Včelnice, IČ:  251 61 067 (dále jen „správce“ nebo „Ekopron“).

 

Účely zpracování:

Pro zajištění provozu webových stránek Správce, tj její perosnalizaci a statitistickému sledování návštěvnosti. V případě, že uživatel stránek vyplnil formulář za účelem kontaktování správce, tak abychom mohli zodpovědět dotaz.

Na základě čeho zpracováváme osobní údaje

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b), f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), tj. oprávněný zájem správce a plnění smluvních vztahů.

 

O kom zpracováváme údaje

Údaje sbíráme o návštěvnících webu, pokud nevyplnili kontaktní formulář, jsou to pro nás anonymní uživatelé. Tyto informace sdílíme s partnery pro potřeby analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby a mohou Vás proto zidentifikovat. Pokud jste vyplnili kontaktní formulář, tak Vás již bereme jako identifikovatelnou osobu.

 

které  údaje o kom zpracováváme:

 

  1. Běžný návštěvník webu

Cookies, IP adresa

 

  1. Návštěvník webu, který vyplnil kontaktní formulář

Jméno; příjmení; email, telefon, text dotazu

 

Jak dlouho údaje zpracováváme

Informace a podrobnosti o zpracování cookies, naleznete na zvláštní straně pro cookies. Informace o zpracování údajů z formuláře zpracováváme do do doby jejich vyřízení, tj. odpovědi na dotaz. Pak jsou standarně zálohovány společně s emailovou databází a následně přemazány. Maximální doba uložení jsou 3 roky.

 

Předání osobních údajů a zpracovatelé

Informace o tom, jak používáte náš web, sdílíme prostřednictvím Google analytics a Google Adwords se společností Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Společnost se přihlásila k Privacy Shield. Goole je správcem i zpracovatelem.

 Další zpracovatelé:

  • Správa a hosting webu: NOVAK SOFTWARE s.r.o., IČ 26034166¨

 

Z jakého zdroje jsme získali údaje

Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly sděleny přímo Subjektem údajů (zejména pak e-maily, telefonní čísla).

 

způsob  Zpracování a bezpečnost

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány pouze ve stanoveném rozsahu a účelem. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. K osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci a spolupracující osoby v oblasti, mzdové a IT. Údaje budou zpracovány pouze na prostředcích Správce a uloženy v prostorách Správce. Údaje jsou předány do 3. zemí ani mezinárodním organizacím, jen v rozsahu, ve kterém je uvedeno výše, tj. jen zemím či organizacím v rámci Privacy Shield.

 

Kontaktní osoba ohledně ochrany osobních údajů

případě jakýchkoliv dotazů a nejasností ohledně zpracování osobních údajů se obracejte na:

Identifikace osoby: Ing. Petr Toman
Kontakt: toman.petr@ekorpon-metal.cz

 

jaké máte práva:

Máte právo: na přístup k osobním údajům; požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; a kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným Správcem.

Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: požádat Správce o vysvětlení nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.)

 

 

Podrobný popis práv:

Subjekt údajů má:

právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od Správce informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů

právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnil neúplné osobní údaje.

právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v Nařízení.

právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce  převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

právo vznést námitku proti zpracování

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které Správce zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. Správce v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správce, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce, které byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

právo odvolat souhlas:

Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které nejsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo nejsou nezbytné pro splnění právních povinností Správce, kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu info@ekopron-metal.cz

právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se subjekt údajů domnívá, že Správce nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.)

právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, Správce informuje subjekt údajů o těch to příjemcích.

právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

 

 

Cookies

Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení.

Aby tyto stránky správně fungovaly, někdy umisťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho zařízení, tak jako to činí většina internetových stránek. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Druhy cookies

Technické cookies

Zajišťují základní technickou funkčnost webů/portálů, jazykovové volby apod..

 

Název Popis
PHPSESSID Technická cookie pro správnou funkcionalitu portálu.
srv Jedná se o technickou cookie.

Relační cookies

Relační cookies jsou automaticky smazány v momentě, kdy opustíte stránky. Napomáhají v průběhu návštěvy stránek jejich správnému zobrazení.

Permanentní cookies

Permanentní cookies se ukládají v zařízení a mohou obsahovat anonymní identifikátor vašeho prohlížeče. Permanentní cookies vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízení a jsou využívany zejména pro účely statistik používání stránek. Permanentní cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu. Měřící cookies umí poznat opakovanou návštěvu webových stránek ze stejného prohlížeče na stejném zařízení a sledovat aktivity při prohlížení stránek.

Reklamní cookies

Reklamní cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu na stránkách na internetu, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému. Cílená reklama je zobrazena na základě chování anonymního uživatele či skupin uživatelů na webových stránkách, díky identifikaci jejich prohlížeče, jak bylo popsáno výše. Pokud jste například minule hledali výhodné mobilní volání, při vaší další návštěvě vám cílená reklama nejspíše nabídne či připomene právě tuto službu.

Do jiných webových stránek, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému, patří i některé stránky sociálních sítí.

Případné další druhy cookies pak mohou být ještě využity například ke správnému fungování našich služeb (například formuláře), v dotazníkovém výzkumu či pro testování částí webu a jeho funkčnosti.

Vše nám pomáhá zvyšovat kvalitu našich služeb.

Název Název třetí strany Popis
_ga, _gid Google
NID, OGP, OGPC, CONSENT, APISID, SID, HSID, SIDCC, SSID Google Společnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.
1P_JAR

Souhlas s používáním cookies

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Využívání cookies jde upravit nebo omezit takto:

Vymazání – cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování cookies

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org

Služba Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics.