Naše společnostO EKOPRON – METAL s.r.o.

Zabýváme se nákupem, zpracováním a prodejem železných a barevných kovů, nákupem a likvidací vyřazených strojních zařízení (kotelny, vyřazené výrobní linky, vyřazené stroje, lisy atd.), ekologickými službami podnikům i výkupem kovových odpadů od drobných dodavatelů.

Firma EKOPRON-METAL má na jihu Čech čtyři provozovny, ve kterých se kovový odpad vykupuje, následně separuje, třídí a upravuje podle požadavků odběratele. Firma vlastní dopravní a manipulační prostředky pro svoz kovových odpadů. V roce 2002 firma uvedla do provozu zařízení na sběr, výkup, a předúpravu autovraků, dále je v provozu zařízení ke sběru, výkupu a skladování nebezpečných odpadů a třídící linka na kabely. Nabízíme odvoz autovraků.

Pro dodavatelské firmy je možno zabezpečit i administrativní činnosti související s nakládáním s odpady (vedení evidence odpadů, zpracování žádostí na příslušné správní úřady – MěÚ, KÚ).

strojový park společnosti Ekopron-MetalVOZOVÝ A STROJOVÝ PARK

Společnost Ekopron Metal disponuje vlastními technikou a to jak přepravní, tak i strojním vybavením na zpracování odpadu.

 • Kontejnerové nákladní soupravy s hydraulickou rukou i bez hydraulické ruky (celkem 12 aut)
 • vlastní tahače návěsů vč. těžkotonážního podvalu i vanového návěsu (2 tahače)
 • Strojní vybavení

  • Nakladače Terrex Fuch (mj. 340, 350),
  • Senneboggen (mj. 821, 830),
  • Terrex Atlas (mj. 200, 374),
  • strojní nůžky (mj. Žďas, SCS, Bonfiglioli, Louritex).

aktuality & zajímavostiNovinky u Ekopron Metal

Prověřená kvalitaCERTIFIKACE

Pro zajištění tvorby systému kvality a systému ochrany životního prostředí, jejich udržování, rozvoj a trvalé zlepšování ve společnosti Ekopron – Metal s.r.o., dle norem ČSN EN ISO řády 9000 a ČSN EN ISO řády 14000 je stanovena následující politika jakosti a ochrany životního prostředí, především se zaměřujeme na následující:

 • Spokojenost našich zákazníků a obchodních partnerů je naší prioritou.
  • Rozšiřování a zkvalitňování služeb v oblasti nakládání s odpady (zejména železné a barevné kovy)
  • Vzájemnou komunikací společnosti Ekopron-Metal se zákazníky a obchodními partnery napomáháme efektivnějším řešením výkupu i prodeje materiálu.
  • Maximální pozornost je věnována profesionalitě našich zaměstnanců.
  • Dbáme na ekologii a bezpečnost našich provozů.
  • Modernizací zařízení a techniky šetříme životní prostředí.
  • Klademe důraz na správnou interakci ekonomické a ekologické roviny s co nejlepším výsledkem pro obě strany.

   

  To vše zavazuje vedení společnosti aby:

  • Neustále stanovovalo hodnotitelné cíle
  • Zajistilo nezbytné zdroje pro splnění ISŘ – finanční i personální
  • A vytvářelo vhodné pracovní podmínky všem zaměstnancům

  Od zaměstnanců se na oplátku očekává a vyžaduje:

  •  kvalitní výkon
  • vstřícný, korektní a zodpovědný přístup k zákazníkům
  • samostatnost při výkonu prováděných činností a úkolů,
  • zdokonalování se v ovládání nových zařízení, technologických postupů,
  • loajálnost ke společnosti a vedení,
  • péči o svěřená zařízení, přístroje, nářadí

Evropský fond pro regionální rozvojÚspory energie ve středisku Okrouhlá Radouň

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017600:

 

 „Úspory energie ve středisku Okrouhlá Radouň“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na zefektivnění technologického procesu při manipulaci s kovovým odpadem v areálu společnosti EKOPRON – METAL s.r.o. K tomuto zefektivnění dojde výměnou dvou výrobních a zpracovatelských technologií za nové, energeticky úspornější technologie. Místem realizace projektu je areál žadatele v obci Okrouhlá Radouň.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), a dále dochází k neefektivnímu vynakládání financí na provozní kapaliny (například hydraulické a motorové oleje) a neustále se zvyšující náklady na opravy, aby byly stroje vůbec udrženy v chodu. Používané stroje jsou sice poměrně efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem ke značné zastaralosti a opotřebení motorových i hydraulických ústrojí je jejich poměrná (ve smyslu v přepočtu na zpracovaný materiál) energetická efektivita slabým místem v celém procesu.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého technologického procesu a snížení spotřeby primární energie (motorové nafty). To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky nižší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno manipulovat s kovovým odpadem s menšími jednotkovými náklady.

20191129_145425

Evropský fond pro regionální rozvojEnergetické úspory v technologickém procesu EKOPRON METAL

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s názvem:

 

 „Energetické úspory v technologickém procesu“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na optimalizaci spotřeby energií prostřednictvím výměny staré technologie za novou s úpravou technologického procesu. V rámci realizace projektu bude vyměněna technologie manipulačního rypadla za moderní typ s nízkou spotřebou a regulací výkonu dle užitného zatížení. Výměna se týká technologického procesu zpracování kovového odpadu, který probíhá v areálu společnosti na adrese Okrouhlá Radouň 92, 378 42 Nová Včelnice.

Z hlediska žadatele dojde v důsledku projektu ke snížení spotřeby energie v podniku a tím ke snížení nákladů na zpracovatelský proces. Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.
Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2018.