Naše společnostO EKOPRON – METAL s.r.o.

Zabýváme se nákupem, zpracováním a prodejem železných a barevných kovů, nákupem a likvidací vyřazených strojních zařízení (kotelny, vyřazené výrobní linky, vyřazené stroje, lisy atd.), ekologickými službami podnikům i výkupem kovových odpadů od drobných dodavatelů.

Firma EKOPRON-METAL má na jihu Čech čtyři provozovny, ve kterých se kovový odpad vykupuje, následně separuje, třídí a upravuje podle požadavků odběratele. Firma vlastní dopravní a manipulační prostředky pro svoz kovových odpadů. V roce 2002 firma uvedla do provozu zařízení na sběr, výkup, a předúpravu autovraků, dále je v provozu zařízení ke sběru, výkupu a skladování nebezpečných odpadů a třídící linka na kabely. Nabízíme odvoz autovraků.

Pro dodavatelské firmy je možno zabezpečit i administrativní činnosti související s nakládáním s odpady (vedení evidence odpadů, zpracování žádostí na příslušné správní úřady – MěÚ, KÚ).

strojový park společnosti Ekopron-MetalVOZOVÝ A STROJOVÝ PARK

Společnost Ekopron Metal disponuje vlastními technikou a to jak přepravní, tak i strojním vybavením na zpracování odpadu.

 • Kontejnerové nákladní soupravy s hydraulickou rukou i bez hydraulické ruky (celkem 12 aut)
 • vlastní tahače návěsů vč. těžkotonážního podvalu i vanového návěsu (2 tahače)
 • Strojní vybavení

  • Nakladače Terrex Fuch (mj. 340, 350),
  • Senneboggen (mj. 821, 830),
  • Terrex Atlas (mj. 200, 374),
  • strojní nůžky (mj. Žďas, SCS, Bonfiglioli, Louritex).

aktuality & zajímavostiNovinky u Ekopron Metal

Prověřená kvalitaCERTIFIKACE

Pro zajištění tvorby systému kvality a systému ochrany životního prostředí, jejich udržování, rozvoj a trvalé zlepšování ve společnosti Ekopron – Metal s.r.o., dle norem ČSN EN ISO řády 9000 a ČSN EN ISO řády 14000 je stanovena následující politika jakosti a ochrany životního prostředí, především se zaměřujeme na následující:

 • Spokojenost našich zákazníků a obchodních partnerů je naší prioritou.
  • Rozšiřování a zkvalitňování služeb v oblasti nakládání s odpady (zejména železné a barevné kovy)
  • Vzájemnou komunikací společnosti Ekopron-Metal se zákazníky a obchodními partnery napomáháme efektivnějším řešením výkupu i prodeje materiálu.
  • Maximální pozornost je věnována profesionalitě našich zaměstnanců.
  • Dbáme na ekologii a bezpečnost našich provozů.
  • Modernizací zařízení a techniky šetříme životní prostředí.
  • Klademe důraz na správnou interakci ekonomické a ekologické roviny s co nejlepším výsledkem pro obě strany.

   

  To vše zavazuje vedení společnosti aby:

  • Neustále stanovovalo hodnotitelné cíle
  • Zajistilo nezbytné zdroje pro splnění ISŘ – finanční i personální
  • A vytvářelo vhodné pracovní podmínky všem zaměstnancům

  Od zaměstnanců se na oplátku očekává a vyžaduje:

  •  kvalitní výkon
  • vstřícný, korektní a zodpovědný přístup k zákazníkům
  • samostatnost při výkonu prováděných činností a úkolů,
  • zdokonalování se v ovládání nových zařízení, technologických postupů,
  • loajálnost ke společnosti a vedení,
  • péči o svěřená zařízení, přístroje, nářadí

Evropský fond pro regionální rozvojÚspory energie ve středisku Okrouhlá Radouň

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017600:

 

 „Úspory energie ve středisku Okrouhlá Radouň“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na zefektivnění technologického procesu při manipulaci s kovovým odpadem v areálu společnosti EKOPRON – METAL s.r.o. K tomuto zefektivnění dojde výměnou dvou výrobních a zpracovatelských technologií za nové, energeticky úspornější technologie. Místem realizace projektu je areál žadatele v obci Okrouhlá Radouň.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), a dále dochází k neefektivnímu vynakládání financí na provozní kapaliny (například hydraulické a motorové oleje) a neustále se zvyšující náklady na opravy, aby byly stroje vůbec udrženy v chodu. Používané stroje jsou sice poměrně efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem ke značné zastaralosti a opotřebení motorových i hydraulických ústrojí je jejich poměrná (ve smyslu v přepočtu na zpracovaný materiál) energetická efektivita slabým místem v celém procesu.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého technologického procesu a snížení spotřeby primární energie (motorové nafty). To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky nižší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno manipulovat s kovovým odpadem s menšími jednotkovými náklady.

20191129_145425

Evropský fond pro regionální rozvojEnergetické úspory v technologickém procesu EKOPRON METAL

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s názvem:

 

 „Energetické úspory v technologickém procesu“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na optimalizaci spotřeby energií prostřednictvím výměny staré technologie za novou s úpravou technologického procesu. V rámci realizace projektu bude vyměněna technologie manipulačního rypadla za moderní typ s nízkou spotřebou a regulací výkonu dle užitného zatížení. Výměna se týká technologického procesu zpracování kovového odpadu, který probíhá v areálu společnosti na adrese Okrouhlá Radouň 92, 378 42 Nová Včelnice.

Z hlediska žadatele dojde v důsledku projektu ke snížení spotřeby energie v podniku a tím ke snížení nákladů na zpracovatelský proces. Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.
Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2018.

Informace o zpracování osobních údajů a informaci o využívání cookies naleznete na této stránce.

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský  zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato informace o mimosoudním řešení sporů:

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“