Naše společnostO EKOPRON – METAL s.r.o.

Zabýváme se nákupem, zpracováním a prodejem železných a barevných kovů, nákupem a likvidací vyřazených strojních zařízení (kotelny, vyřazené výrobní linky, vyřazené stroje, lisy atd.), ekologickými službami podnikům i výkupem kovových odpadů od drobných dodavatelů.

Firma EKOPRON-METAL má na jihu Čech čtyři provozovny, ve kterých se kovový odpad vykupuje, následně separuje, třídí a upravuje podle požadavků odběratele. Firma vlastní dopravní a manipulační prostředky pro svoz kovových odpadů. V roce 2002 firma uvedla do provozu zařízení na sběr, výkup, a předúpravu autovraků, dále je v provozu zařízení ke sběru, výkupu a skladování nebezpečných odpadů a třídící linka na kabely. Nabízíme odvoz autovraků.

Pro dodavatelské firmy je možno zabezpečit i administrativní činnosti související s nakládáním s odpady (vedení evidence odpadů, zpracování žádostí na příslušné správní úřady – MěÚ, KÚ).

strojový park společnosti Ekopron-MetalVOZOVÝ A STROJOVÝ PARK

Společnost Ekopron Metal disponuje vlastními technikou a to jak přepravní, tak i strojním vybavením na zpracování odpadu.

 • Kontejnerové nákladní soupravy s hydraulickou rukou i bez hydraulické ruky (celkem 12 aut)
 • vlastní tahače návěsů vč. těžkotonážního podvalu i vanového návěsu (2 tahače)
 • Strojní vybavení

  • Nakladače Terrex Fuch (mj. 340, 350),
  • Senneboggen (mj. 821, 830),
  • Terrex Atlas (mj. 200, 374),
  • strojní nůžky (mj. Žďas, SCS, Bonfiglioli, Louritex).

aktuality & zajímavostiNovinky u Ekopron Metal

Prověřená kvalitaCERTIFIKACE

Pro zajištění tvorby systému kvality a systému ochrany životního prostředí, jejich udržování, rozvoj a trvalé zlepšování ve společnosti Ekopron – Metal s.r.o., dle norem ČSN EN ISO řády 9000 a ČSN EN ISO řády 14000 je stanovena následující politika jakosti a ochrany životního prostředí, především se zaměřujeme na následující:

 • Spokojenost našich zákazníků a obchodních partnerů je naší prioritou.
 • Rozšiřování a zkvalitňování služeb v oblasti nakládání s odpady (zejména železné a barevné kovy)
 • Vzájemnou komunikací společnosti Ekopron-Metal se zákazníky a obchodními partnery napomáháme efektivnějším řešením výkupu i prodeje materiálu.
 • Maximální pozornost je věnována profesionalitě našich zaměstnanců.
 • Dbáme na ekologii a bezpečnost našich provozů.
 • Modernizací zařízení a techniky šetříme životní prostředí.
 • Klademe důraz na správnou interakci ekonomické a ekologické roviny s co nejlepším výsledkem pro obě strany.

To vše zavazuje vedení společnosti aby:

 • Neustále stanovovalo hodnotitelné cíle
 • Zajistilo nezbytné zdroje pro splnění ISŘ – finanční i personální
 • A vytvářelo vhodné pracovní podmínky všem zaměstnancům

Od zaměstnanců se na oplátku očekává a vyžaduje:

 •  kvalitní výkon
 • vstřícný, korektní a zodpovědný přístup k zákazníkům
 • samostatnost při výkonu prováděných činností a úkolů,
 • zdokonalování se v ovládání nových zařízení, technologických postupů,
 • loajálnost ke společnosti a vedení,
 • péči o svěřená zařízení, přístroje, nářadí

Evropský fond pro regionální rozvojEnergetické úspory v technologickém procesu EKOPRON METAL

[/vc_column]

Evropský fond pro regionální rozvojÚspory energie ve středisku Okrouhlá Radouň

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a informaci o využívání cookies naleznete na této stránce.

Mimosoudní vyrovnání

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský  zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato informace o mimosoudním řešení sporů:

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“